คำอธิบาย: คำอธิบาย: http://www.pitloknews.com/newspaper2.jpg

< วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย >    < วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน >   < วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย >