120


ตารสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

ความหมายลักษณะธงชาติที่ปลิวสไหว มีความหมายว่า ให้นักเรียนนักศึกษาไดสำนึกในความเป็นไทย ดำรงณ์อยู่ในฐานะคนไทยทีรักชาติ ศาสนา พระมหากษัติรย์ และอยู่ภายใต้การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษาต้องหมั่นแสวงหาความรู้อยู่ตลอด เหมือนดั่งวงกลม ที่กำลังโคจรอยู่รอบธงชาติที่ปลิวสไหว อย่างไรพรมแดน