120


ผลงาน/รางวัล
รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร

- เกียรติบัตรผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ ดร.ทิวา แจ้งสุข ผู้รับใบอนุญาต และ ดร.สจีรัตน์ แจ้งสุข ผู้อำนวยการ โดยอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

- ผลงานวิจัย ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก เผยแพร่ในวารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัย ดร.ทิวา แจ้งสุข

รางวัลและผลงานของ ครู
1. นางอติกานต์ กองอุดม

- เกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น จัดโดย อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

- ได้รับรางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยได้ส่งบุคลากร การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา จัดโดยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์

2. นางสาวภารวี ภูสีสด

- เกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น จัดโดย อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

- ได้รับรางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยได้ส่งบุคลากร การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา จัดโดยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลและผลงานของนักเรียนนักศึกษา

- ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ

- นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทกรุงไทย และ บริษัททิสโก้ จำนวน 3 คน

- นักเรียนรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559 น.ส.รัชนก ใจอ่อน นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี

logo

logo

logo