120


กำหนดการอนุมัติผลการศึกษาและสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-ภาคเรียนที่ 1 วันอนุมัติผลการศึกษาและสำเร็จการศึกาาไม่เกินวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

-ภาคเรียนที่ 2 วันอนุมัติผลการศึกษาและสำเร็จการศึกาาไม่เกินวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

-ภาคเรียนฤดูร้อน วันอนุมัติผลการศึกษาและสำเร็จการศึกาาไม่เกินวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด