120


โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อให้บริการชาวบ้าน ณ ศาลาวัดศิริมงคลธรรม

ครูสุรชัย มงคลศิริ ครูณัฐพงศ์ ภูทัดหมาก และทักษ์ดนัย กาเทพ นำนักเรียนนักศึกษา แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า แผนกการโรงแรม แผนกการบัญชีและแผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อให้บริการชาวบ้าน ณ ศาลาวัดศิริมงคลธรรม หมู่ 5 บ้านทุ่งคลองไผ่ ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์