#
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

ประวัติวิทยาลัย

coalaประวัติวิทยาลัย

ปรัชญา ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยนางยุวดี แจ้งสุข เป็นผู้รับใบอนุญาต ในขณะจัดตั้งใช้ชื่อวิทยาลัย ฯ ว่า “โรงเรียนเทคโนโลยีกุฉินารายณ์” โรงเรียนจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 635 ถ.พันธุราษฎร์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 043-851684 โทรสาร 043-832388

    ปี 2543 โรงเรียนได้มีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มาร่วมพัฒนา ได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตขึ้น เปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และจัดอบรม ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ หลากหลายหลักสูตร รวมถึงการให้บริการสร้างเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอน ได้เน้นให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อสื่อสารได้ทางอินเตอร์เน็ต รับส่ง อีเมล รวมถึงสามารถเปิดเว็บไซต์ ได้เอง เพื่อมาตรฐานของผู้เรียนที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
#
ปี 2543 โรงเรียนได้มีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มาร่วมพัฒนา ได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตขึ้น เปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และจัดอบรม ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ หลากหลายหลักสูตร รวมถึงการให้บริการสร้างเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอน ได้เน้นให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อสื่อสารได้ทางอินเตอร์เน็ต รับส่ง อีเมล รวมถึงสามารถเปิดเว็บไซต์ ได้เอง เพื่อมาตรฐานของผู้เรียนที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
ปี 2544 โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ การบริหาร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ โรงเรียนมีการดำเนินการในด้านการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จากโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ก้าวเข้าสู่มาตรฐานการเรียนยุคใหม่ รวมถึงได้รับผู้เข้าฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
ปี 2546 เตรียมความพร้อมสู่สถาบันการศึกษาแห่งมาตรฐานโลกอนาคต โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากที่เดิมมายังเลขที่ 180 ม. 15 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ บนที่ดินจำนวน 6 ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวและพัฒนาปรับปรุงให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตทั้งในด้านอาคารสถานที่ และด้านการเรียนการสอน รวมถึงการประกันคุณภาพนอก สมศ.
ปี 2547 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนไทยเทคโนโลยีสารสนเทศเอเชีย” ได้เปิดเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ และ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับทางชุมชน จนเป็นที่ยอมรับในระดับดี
ปี 2548 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาด 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 1,024 kbps และในปีนี้เอง โรงเรียนได้รับการเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จากองค์กร สมศ.
ปี 2549 ได้เปิดใช้อาคาร 4 ชั้นหลังใหม่ และเปิดเป็นศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ในระดับอำเภอ และเตรียมขยายสาขาวิชาใหม่เพื่อรองรีบระบบการศึกษาในอนาคต คือ สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับ ปวส.
ปี 2550 โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดทั้งยังเป็นศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
ปี 2551 โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเรียน คลส. 2 ชั้น เพื่อเป็นห้องเรียนและห้องสมุด และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.
ปี 2552 โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคนิคยานยนต์ และได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ไ ให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและในปีนี้โรงเรียนได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. และได้รับการรับรองมาตรฐานการอาชีวศึกษาจาก สมศ. ในระดับ ดี
ปี 2553 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทีโดดเด่น เช่น การประดิษฐ์รถประหยัดน้ำมันเข้าร่วมแข่งขันรถประหยัดน้ำมันกับบริษัท เอพีฮอนด้าประเทศไทยจำกัด และได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด นครราชสีมา
ปี 2554 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย” และในปีนี้ วิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดการศึกษาร่วมกัน เช่น การส่งนักศึกษาไปฝึกงานและมีรายได้ในระหว่างเรียน
ปี 2555 วิทยาลัย ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในจากหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี และในปีนี้วิทยาลัย ฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาอาเซียน โดยการเชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในวิชาอังกฤษ และดำเนินการเตรียมเพิ่มหลักสูตรสาขาวิชาในการสอน คือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ปี 2556 วิทยาลัย ฯ ได้รับอนุญาตให้ทำการเพิ่มหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และเปิดสอนเป็นปีการศึกษาแรก และในปีนี้วิทยาลัย ฯ ก็ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ปี 2557 วิทยาลัย ฯ ได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษาโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน และริเริ่มการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยจัดทำ MOU ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำหลายแห่งทั้งในพื้นที่บริการและในเขตอุตสาหกรรมระดับประเทศ
ปี 2558 วิทยาลัย ฯ ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการชั้นนำอีกหลายแห่ง และได้ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร ปวช. แล ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม ซึ่งได้รับการอนุญาตปละจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ปี 2559 วิทยาลัย ฯ ได้ย้ายสังกัดมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการประสานความร่วมมือด้วยดี ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมผู้เรียน และกิจกรรมอาชีวศึกษาต่าง ๆ พร้อมทั้งวิทยาลัยได้บันทึกข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

วิธีป้องกันโควิดเบื้องต้น

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันครับ

#

โทรศัพท์

043 851 684