#
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

ปรัชญา/ วิสัยทัศน์

coalaปรัชญา/ วิสัยทัศน์

#

1.1 ปรัชญา

“คุณธรรม นำความรู้ สู่ปัญญา” ความหมาย การจะทำอะไร ต้องยึดหลักคุณธรรมก่อน จึงจะเหมาะที่จะศึกษาหาความรู้ และเมื่อมีความรู้ยิ่งมาก ก็ยิ่งก่อให้เกิดปัญญา หรือความฉลาดมากขึ้นเท่านั้น นั่นจึงจะเหมาะสมแก่การเป็นพลเมืองที่ดี และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาชาติต่อไป

1.2 วิสัยทัศน์

วิทยาลัยฯจะผลิตนักศึกษา ให้เป็นผู้มีบุคลิกแห่งการเรียนรู้ มีความมั่นใจในตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างมีความสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้ โดยอาศัยบรรยากาศแห่งความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่น เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดี ต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป และสามารถเป็นผู้ร่วมพัฒนาสังคมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้

วิธีป้องกันโควิดเบื้องต้น

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันครับ

#

โทรศัพท์

043 851 684