#
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

พันธกิจ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

coalaพันธกิจ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

#

พันธกิจ

1. ผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะทางวิชาชีพและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบน พื้นฐานของความรัก ความเมตตา ความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตว์ มีวินัย มีความ รับผิดชอบและรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น
4. จัดหา เครื่องมือ และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อวัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนนำเอา เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้การศึกษาต่อเนื่อง และเข้าร่วมการประชุมอบรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนให้ขวัญ และกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ
6. พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม
7. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการ เพื่อให้การดำเนินการของวิทยาลัยฯเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. จัดทำเอกสารเพื่อสื่อสาร และรายงานความก้าวหน้า การดำเนินการของวิทยาลัยฯ แก่ชุมชน ตลอดจน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เอกลักษณ์

“เก่งปฏิบัติ รับผิดชอบ นอบน้อม ไม่เกี่ยงงาน” หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีความสามารถในด้านการปฏิบัติงานอาชีพได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องาน มีจรรยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน และไม่เลือกงานปฏิบัติ

อัตลักษณ์

“วิทยาลัยเพื่อชุมชน” หมายถึง วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาเพื่อชุมชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เข้าศึกษา มุ่งสร้างผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความชำนาญงาน และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเน้นฝึกทักษะด้านการเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรการสอนและแนวทางการพัฒนาประเทศต่อไปิ

วิธีป้องกันโควิดเบื้องต้น

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันครับ

#

โทรศัพท์

043 851 684