#

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย

#
สีฟ้า หมายถึง ความพยายาม ความเชื่อมั่น ในตนเอง และแฝงไว้ด้วยความดี
สีชมพู หมายถึง ความกล้าหาญ ซึ่งแฝงไว้ด้วยความยุติธรรม
สีฟ้า และ สีชมพู หมายถึง นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี ทีมีความพยายาม เชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าหาญ และเป็นคนที่มีจิตใจดีงามในตนเอง
#

สีฟ้า

#

สีชมพู

What Clients Say?

Here are testimonials from clients..

#

REQUEST A FREE QUOTE

Get answers and advice from people you want it from.

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #