#
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

coalaสีประจำวิทยาลัย

#
สีฟ้า หมายถึง ความพยายาม ความเชื่อมั่น ในตนเอง และแฝงไว้ด้วยความดี
สีชมพู หมายถึง ความกล้าหาญ ซึ่งแฝงไว้ด้วยความยุติธรรม
สีฟ้า และ สีชมพู หมายถึง นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี ทีมีความพยายาม เชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าหาญ และเป็นคนที่มีจิตใจดีงามในตนเอง
#

สีฟ้า

#

สีชมพู

วิธีป้องกันโควิดเบื้องต้น

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันครับ

#

โทรศัพท์

043 851 684