120


กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรขึ้นระหว่าง วันที่ ๙ -๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร่วมกับวัดปทุมรังษี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรขึ้นระหว่าง วันที่ ๙ -๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เกิดประสบการณ์ตรง และมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองที่ดีขึ้น ถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นนักเรียนที่สมบูรณ์ทั้งด้านความรู้และคุณธรรม