โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย 2560

นายสุรชัย มงคลศิริ และนายเทอดทูล อุทรักษ์ อาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์ได้จัด โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย ให้นักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัย ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา โดยได้เชิญ นายสาคร ทิพชาติ เจ้าพนักงานชำนาญงาน หัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอกุฉินารายณ์ เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย