กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

18 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำการศึกษา 2560 ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แข่งขันสิง่ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ โครงงานวิทยาศาสตร์