ลอยกระทง60

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และชุมชน ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในประเพณีลอยกระทงและเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม