กิจกรรมเตรียมเดินทางไกลฯและพิธีเข้าประจำกอง(ประดับแถบ)