อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัย
สีฟ้า  หมายถึง ความพยายาม ความเชื่อมั่น ในตนเอง  และแฝงไว้ด้วยความดี
สีชมพู  หมายถึง ความกล้าหาญ  ซึ่งแฝงไว้ด้วยความยุติธรรม 
สีฟ้า และ สีชมพู  หมายถึง  นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี  ทีมีความพยายาม  เชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าหาญ  และเป็นคนที่มีจิตใจดีงามในตนเอง