ตารสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย
        ความหมายลักษณะธงชาติที่ปลิวสไหว มีความหมายว่า ให้นักเรียนนักศึกษาไดสำนึกในความเป็นไทย ดำรงณ์อยู่ในฐานะคนไทยทีรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัติรย์ และอยู่ภายใต้การปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตย  ในขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษาต้องหมั่นแสวงหาความรู้อยู่ตลอด  เหมือนดั่งวงกลม  ที่กำลังโคจรอยู่รอบธงชาติที่ปลิวสไหว  อย่างไรพรมแดน