วิทยาลัยในเครือ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าภาคเรียนที่ 2/2560

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว ระดับ ปวส. ปวช. สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรม การท่องเที่ยว ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาคปกติ ภาคสมทบ และระบบทวิภาคี (มีงานให้ทำ รายได้เดือนละ 12,000 บาท ที่พักฟรี รับไม่จำกัดจำนวน)
         สมัครเรียนวันนี้ ขอรับทุนเรียนฟรีได้ (จำนวนรวม 100ทุน มูลค่าทุนละ 18,000บาท รีบสมัครด่วนก่อนเต็ม)
นอกจากมีสิทธิ์ได้ทุนเรียนฟรีแล้ว นักเรียนยังได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุน 15 ปี ของรัฐ ด้วย ได้แก่

1.   ได้รับเงินค่าเครื่องแบบ 900 บาท/ปี
2.  ได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท ทุกภาคเรียน
3.  หนังสือเรียนฟรี ไม่ต้องซื้อ
4.  กิจกรรมต่างๆ ฟรี เช่น เข้าค่ายพุทธบุตร ค่ายลูกเสือ ทัศนศึกษา และ
5.  ได้รับเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนมูลค่า 1,000บาท ฟรี

       เรียนอย่างมีคุณภาพ เน้นเฉพาะทาง จบมาเป็นที่ยอมรับมากกว่า มีงานรองรับทันที มีแต่ได้กับได้ไม่มีเสีย รีบสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
           -  เลือกเรียน สาขาการโรงแรม และ สาขาการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี ฟรีฟรีฟรี (มูลค่า 24,000บาท)
           -  มีเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ทุกคน
          -   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในระบบทวิภาคี มีสถานประกอบการรองรับ ได้รายได้เดือนละ 12,000 บาท ที่พักฟรี 
          -   มั่นใจเรียนที่ไทยเทคเอเชีย