#
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย

ข้อมูลบุคลากร

coalaข้อมูลบุคลากร

#

นางอติกานต์ กองอุดม

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

#

นายเสกสรร สำราญมน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

#

นายปรเมเมษฐ ถวิลการ

ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

#

นางวันดี ชิณโทร

ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี

#

นางสาวภารวี ภูสีสด

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

#

นายสุเมธ มุงคุณคำชาว

ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพ

#

นายสุรชัย มงคลสิริ

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า

#

นายณัฐพงษ์ ภูทัดหมาก

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า

#

นางสาวจริยาพร ศรีจินดา

ตำแหน่ง ครู

#

นายชินราช นวนทา

ตำแหน่ง ครู

#

นายศุภกร หาญกุล

ตำแหน่ง ครู

#

นางสาวกลอยมณี ชาติมนตรี

ตำแหน่ง ครู

วิธีป้องกันโควิดเบื้องต้น

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันครับ

#

โทรศัพท์

043 851 684