บุคลากรครู


นางอติกานต์ กองอุดม

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

นายเสกสรร สำราญมน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายปรเมเมษฐ ถวิลการ

ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจกรรมการ

นางวันดี ชิณโทร

ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี

นางสาวภารวี ภูสีสด

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอติกานต์ กองอุดม

ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ

นายเสกสรร สำราญมน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายปรเมเมษฐ ถวิลการ

ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจกรรมการ

นางวันดี ชิณโทร

ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการบัญชี

นางสาวภารวี ภูสีสด

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ