120


โครงการ การแข่งขันทักษะ วิชาชีพและทักาะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.- 15.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชียได้ดำเนินงานจัดโครงการ การแข่งขันทักษะ วิชาชีพและทักาะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา โดยมี ดร.ทิวา แจ้งสุข ประธานบริหารวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา เผยแพร่ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และวิทยาการใหม่ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ พัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย