ผู้บริหาร

ดร.ทิวา แจ้งสุข
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย และวิทยาลัยในเครือ