ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ปรัชญา/ วิสัยทัศน์
1.1 ปรัชญา
      “คุณธรรม  นำความรู้   สู่ปัญญา”

ความหมาย   การจะทำอะไร ต้องยึดหลักคุณธรรมก่อน   จึงจะเหมาะที่จะศึกษาหาความรู้  และเมื่อมีความรู้ยิ่งมาก  ก็ยิ่งก่อให้เกิดปัญญา หรือความฉลาดมากขึ้นเท่านั้น  นั่นจึงจะเหมาะสมแก่การเป็นพลเมืองที่ดี  และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาชาติต่อไป
1.2  วิสัยทัศน์
        วิทยาลัยฯจะผลิตนักศึกษา ให้เป็นผู้มีบุคลิกแห่งการเรียนรู้ มีความมั่นใจในตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างมีความสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มีทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ  นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้  เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้ โดยอาศัยบรรยากาศแห่งความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่น เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดี ต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป และสามารถเป็นผู้ร่วมพัฒนาสังคมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้