พันธกิจ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

พันธกิจ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

พันธกิจ

1.    ผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะทางวิชาชีพและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง
2.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบน
       พื้นฐานของความรัก ความเมตตา ความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน
3.    ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม มีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตว์ มีวินัย มีความ
       รับผิดชอบและรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น
4.    จัดหา เครื่องมือ และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อวัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนนำเอา
       เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5.    พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้การศึกษาต่อเนื่อง และเข้าร่วมการประชุมอบรมที่
       เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนให้ขวัญ และกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ
6.    พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม
7.    พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการ เพื่อให้การดำเนินการของวิทยาลัยฯเป็นไปอย่างมี
       ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.    จัดทำเอกสารเพื่อสื่อสาร และรายงานความก้าวหน้า การดำเนินการของวิทยาลัยฯ แก่ชุมชน
       ตลอดจน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง


เอกลักษณ์
          “เก่งปฏิบัติ รับผิดชอบ นอบน้อม ไม่เกี่ยงงาน”
          หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีความสามารถในด้านการปฏิบัติงานอาชีพได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องาน มีจรรยามารยาทนอบน้อมถ่อมตน และไม่เลือกงานปฏิบัติ

อัตลักษณ์
       “วิทยาลัยเพื่อชุมชน”
         หมายถึง วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาเพื่อชุมชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เข้าศึกษา มุ่งสร้างผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความชำนาญงาน และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเน้นฝึกทักษะด้านการเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรการสอนและแนวทางการพัฒนาประเทศต่อไป