ผลงาน/รางวัล

ผลงาน/รางวัล
 รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร

          - เกียรติบัตรผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ ดร.ทิวา  แจ้งสุข ผู้รับใบอนุญาต และ ดร.สจีรัตน์ แจ้งสุข ผู้อำนวยการ  โดยอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
          - ผลงานวิจัย ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก เผยแพร่ในวารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัย ดร.ทิวา  แจ้งสุข


 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
 1. นางอติกานต์   กองอุดม 

          -  เกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น จัดโดย อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
          -  ได้รับรางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ในด้านการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยได้ส่งบุคลากร การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา จัดโดยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์

 2. นางสาวภารวี   ภูสีสด
          -  เกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น จัดโดย อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
          -  ได้รับรางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ในด้านการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยได้ส่งบุคลากร การสร้างนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา จัดโดยอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์


 รางวัลและผลงานของนักเรียนนักศึกษา
          -  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ
          - นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทกรุงไทย และ บริษัททิสโก้ จำนวน 3 คน

          - นักเรียนรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559 น.ส.รัชนก ใจอ่อน นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี