การสอบมาตรฐาน ครั้งที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ให้ไปสอบมาตรฐานครั้งที่ 3  ในวันที่ 28 เมษายนนี้ โดยพร้อมเพียงกัน